میل میت

متریال دیزاین

آموزش متریال دیزاین به صورت گام به گام و به زبان فارسی

EditText سفارشی برای کارت بانکی در اندروید

یش نمایش کتاب خانه در حالت های مختلفی می توان از آن استفاده کرد. ابتدا باید کتاب خانه مربوطه را…