میل میت

dex در اندروید چیست ؟

dex در اندروید چیست ؟

چیست ؟ – مسئله این است یکی از ویژگی های قابل توجه در ماشین مجازی Dalvik وجود فایل dex در…