میل میت

EditText سفارشی برای کارت بانکی در اندروید

EditText سفارشی برای کارت بانکی در اندروید

یش نمایش کتاب خانه در حالت های مختلفی می توان از آن استفاده کرد. ابتدا باید کتاب خانه مربوطه را…